Menu

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1?2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) ? dalej RODO ? informujemy, że:

 1. SENSOR CLINIQ Sp. z o.o. i Wspólnicy sp. k. jest Administratorem Pani/ Pana danych osobowych.

 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: inspektorochronydanych@sensorcliniq.pl pod numerem telefonu 22 7103465 lub pisemnie na adres naszej siedziby.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. ustalenia tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość (np. przez infolinię, e-rejestrację), na stanowiskach recepcyjnych oraz w gabinecie lekarskim (Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z Ustawą z dnia 6 listopada 2008r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Świadczeniach Opieki Zdrowotnej Finansowanych ze Środków Publicznych oraz Ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o Systemie Informacji w Ochronie Zdrowia oraz Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.o Działalności Leczniczej);

  2. kontaktu pod podanym numerem telefonu czy adresem e-mail, aby potwierdzić rezerwację bądź odwołać termin konsultacji lekarskiej, przypomnieć o konsultacji, poinformować o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy poinformować o możliwości odbioru wyników badań (Art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO ? na podstawie zgody w zw. z prawnie uzasadnionym interesem administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad pacjentem);

  3. prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej (Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z Ustawą z dnia 6 listopada 2008r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Świadczeniach Opieki Zdrowotnej Finansowanych ze Środków Publicznych oraz Ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o Systemie Informacji w Ochronie Zdrowia oraz Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.o Działalności Leczniczej);

  4. realizacji prawa pacjenta w zakresie odbioru i archiwizacji oświadczenia zawierającego upoważnienie innych osób do dostępu do dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie zdrowia (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia);

  5. rozpatrywania skarg i reklamacji pacjentów (Art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO);

  6. dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności medycznej (Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona naszych praw);

  7. rozliczeń z płatnikiem (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

  8. rozliczeń finansowych i obowiązków podatkowych (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o Rachunkowości);

 1. Pani/Pana dane osobowe będą? przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania t.j. w zakresie dokumentacji medycznej przez okres 21 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Z zastrzeżeniem tego terminu, w celu dochodzenia roszczeń przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych i rozliczeń z płatnikiem przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Pani/Pana dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

 2. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogę? być:

  1. współadministratorzy jak Klinika Medyczna ?IBIS? Sp. z o.o. i Wspólnicy sp. k., Europejskie Centrum Zdrowia OTWOCK Sp. z o.o., TIM Diagnostyka Medyczna Sp. z o.o.;

  2. podmioty, które przetwarzają? Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), np. usługi diagnostyki medycznej, usługi IT, usługi serwisowe, usługi prawne itp.

  3. podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz organy sądowe, skarbowe i inne upoważnione);

 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencja? niepodania niezbędnych danych będzie brak możliwości realizacji przez Administratora celu przetwarzania w odniesieniu do działań, w ramach których przetwarzane są dane osobowe od Pani /Pana pozyskane.

 4. Zebrane Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane za granicę oraz nie będą podlegały profilowaniu.

 5. Zgodnie z RODO przysługują? Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

  5. prawo do przenoszenia danych;

  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.